Effect of Kinesio Taping Guided Therapy on Facial Paralysis and Salivation after Stroke
CHEN Zhu, XU Qian, WANG Ping, QIU Xue-mei, SHI Bo-han, SUN Yong, ZHU Yan, SHAN Chun-lei
《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》 . 2019, (5): 524 -528 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-9771.2019.05.005