Effects of Sling Exercise Therapy Combined with Kinesio Taping on Balance and Walking for Stroke Patients
ZHENG Zeng-bin, MA Ming, ZHAO Xiang-hu, XU Liang, LIU Zhu-yuan, SUN Wu-dong, ZHU Zong-jing, TANG Cong-zhi
中国康复理论与实践 . 2019, (5): 564 -569 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-9771.2019.05.012