Program Design of Motor Imagery with Regular Rhythm
WU Hong-jian, LI Long, GUO Jing, LI Li-na, LIU Tian, WANG Jue
《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》 . 2019, (5): 593 -596 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-9771.2019.05.018