Advance in Mirror Neuron System for Aphasia (review)
XU Qian, WANG Ping, SHI Bo-han, WANG Jian
Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice . 2019, (7): 771 -773 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-9771.2019.07.005