Effect of Different Method-induced Ankle Dorsiflexion on Ankle Dorsiflexion Function for Stroke Patients
LIAO Yan-tan, LIU Feng-bin, XIANG Qiu-yang, QIU Li-fang, YANG Shan-li, MA Qi-shou, WU Cheng-hui
《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》 . 2019, (7): 828 -831 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-9771.2019.07.017