Effect of Enteral Nutrition on Intestinal Flora in Patients with Ischemic Stroke
FAN Chun-jiang, LIU Ting-yu, LI Gang, HUANG Jian, CAO Yang, DANG Yi-ni
《Chinese Journal of Rehabilitation Theory and Practice》 . 2019, (7): 822 -827 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-9771.2019.07.016